L’aplicació pionera del sistema ABAS II en el Programa d’Autodeterminació

L’aplicació pionera del sistema ABAS II en el Programa d’Autodeterminació

Uns objectius clars, unes eines adients i un sistema d’avaluació que permeti mesurar correctament per donar-nos una fotografia de l’evolució de cada persona. Aquests són alguns dels pilars fonamentals sobre els que treballa l’equip d’atenció directa de l’Associació.

 

Una bona mostra del que volem dir és la implementació del sistema ABAS II (Adaptive Behavior Assessment System, Second Edition) per poder mesurar l’evolució de cada persona del Programa d’Autodeterminació (PdA), un programa que té per objectiu guiar i potenciar el desenvolupament de joves amb la Síndrome X Fràgil buscant l’autonomia i la participació en recursos socials ordinaris tot fomentant la realització personal.

Amb la col·laboració de les famílies, el PdA estableix objectius de treball específics per a cada participant. Els aspectes d’intervenció giren al voltant de quatre grans eixos: l’autocura, la seguretat, l’elecció de preferents i les habilitats a la llar. Cadascun d’aquests elements conformen aspectes de la conducta adaptativa. Les limitacions en la conducta adaptativa afecten tant a la vida diària com a la capacitat de respondre a canvis vitals i demandes ambientals.

Per posar alguns exemples del que ens referim, l’autocura fa referència a la cura personal com podria ser el vestir, l’alimentació, la higene personal, etc. La seguretat es relaciona a com evitar fer-se mal, evitar riscos innecessaris, el coneixement de les normes viàries o quina posologia té cada medicament.

La neteja, manteniment o reparacions, cuinar àpats, mantenir unes tàsques domèstiques formen part de l’àmbit d’habilitats a la llar.

L’ABAS II proporciona una avaluació completa de diferents àrees relacionades amb el conjunt d’habilitats que les persones requereixen pel funcionament de la vida diària. Utilitzar aquesta prova suposa un punt de partida inicial on plantejar objectius principals de cada persona participant, d’aquesta manera, aquelles àrees en que la persona presenta menys habilitats adquirides, seran en les que se centra i prioritza el plantejament de l’acció en cadascuna de les sessions de PdA.

Quan arriba el mes de juny, es considera el final del PdA per fer una pausa durant els mesos d’estiu i serà el moment d’extreure una conclusió de l’evolució de cada persona. Ho farem amb el mètode test-retest, que ens assenyalarà els resultats i l’evolució de cadascún dels participants.

Una correcta coordinació entre els diferents professionals que intervenen en el PdA és la clau per a un òptim desplegament tant del programa com de l’avaluació mitjançant l’ABAS II.